Tüzük

Türk Rinoloji Derneği Tüzüğü                                                    
 
20 Ağustos 2016
 
 
Madde 1 – Derneğin adı Türkiye Rinoloji Derneği’dir. 
 
Dernek merkezi Ankara’dadır. 
 
Madde 2 – Türkiye Rinoloji Derneği’nin amacı;
 
Burun, paranazal sinüs, nazofarinks, kafa tabanı,  ve üst solunum yolları hastalıklarında ve etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak,
 
Anılan hastalıklar hakkında eğitim ve araştırma yapmak,
 
Anılan hastalıklar için hasta bakım standartları oluşturmak,
 
Anılan hastalıklara ilişkin uzmanlık alanı olan “Kulak Burun Boğaz” (KBB) uzmanlık eğitimlerinin düzeyini yükseltmek,
 
Sosyoekonomik seviyesi düşük hastalara hizmet götürmek,
 
Üyeleri arasındaki bilimsel, mesleki ve sosyal ilişkileri geliştirmek,
 
Faaliyetleriyle toplum sağlığının korunmasında katkıda bulunmak,
 
Hekimlerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerini yükseltmek, halkın bilgilendirilmesini sağlamak üzere kamu yararına hizmet vermektir. 
 
Türkiye Rinoloji Derneği bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için 3, 4, 5 ve 6’ncı maddelerde sayılanfaaliyetlerde bulunur.
 
Madde 3 – Türkiye Rinoloji Derneği aşağıdaki  konu ve alanlarda eğitim faaliyetleri organize eder, destekler ve teşvik eder:
 
Burun, paranazal sinüs, nazofarinks, ön kafa kaidesi hastalıkları, fasiyal plastik bozukluklar ve alerjik  hastalıklar hakkında mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve uzmanlık aşamalarındaki eğitimleri destekler, teşvik ve organize eder. Anılan hastalıklar ile ilgili bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması, değerlendirilmesi, paylaşılması için düzenli bilimsel toplantılar düzenler; hakemli/hakemsiz bilimsel yayınlar yapar.
 
Anılan hastalıklara ilişkin her türlü kurum ve kuruluşla bilgi paylaşır ve uzmanlık desteği sağlar.
 
Madde 4 – Türkiye Rinoloji Derneği aşağıdaki konu ve alanlarda araştırma faaliyetleri yürütür: Burun, paranazal sinüs, nazofarinks, ön kafa kaidesi hastalıkları, fasiyal plastik bozukluklar ve alerjik  hastalıklar koruma, tanı ve tedavi alanında klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik eder; yönlendirir ve destekler,
 
Anılan hastalıklar ile ilgili ulusal çapta veri toplar ve bu verileri yayınlar,
 
Anılan hastalıklar ile ilgili çalışmaları toplar ve takip eder,
 
Anılan hastalıklarla ilgili çalışmaları desteklemek için araştırmacılara kaynak bulmak için çaba gösterir; kaynakları elverdiğince araştırmacılara ödül ve burslar verir.
 
Madde 5 – Türkiye Rinoloji Derneği aşağıdaki konu ve alanlarda halk sağlığı ve hasta bakımı faaliyetleri yürütür: Burun, paranazal sinüs, nazofarinks, ön kafa kaidesi hastalıkları, fasiyal plastik bozukluklar ve alerjik  hastalıklara yönelik çalışmalarda örnek teşkil etmesi adına mevzuata ve usulüne uygun şekilde hastane, dispanser, araştırma merkezi, laboratuvar, kadavra diseksiyon merkezi vb. kurar, her türlü şirket açar,
 
Anılan hastalıklarda klinik hizmetlerin sağlanmasını destekler; teşvik eder ve bu çerçevede rehberler oluşturur ve yayınlar,
 
Anılan hastalıklardan muzdarip hastaların bakımında atık standartlarını belirler ve bu standartların uygulanmasını destekler ve teşvik eder,
 
Anılan hastalıklar hakkında halk sağlığını korumak adına tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler yürütür, işbirliği yapar ve kamuoyunu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur.
 
Madde 6 – Türkiye Rinoloji Derneği, diğer faaliyetlerinin yanında, üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek ve dayanışmayı güçlendirmek için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi, üyelerin yararlanacağı lokal açılması, yardım sandığı kurulması gibi faaliyetlerde de bulunur.
 
Madde 7 – Hepsi, T.C. vatandaşı olan kurucu üyelerin ad ve soyadları, meslekleri, ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir.
 
N. Tan Ergin 
 
Mesleği: Doktor
 
Baba Adı: Teoman
 
Doğum Yeri: Karlsruhe, Almanya
 
Doğum Tarihi: 1964
 
İkametgah Adresi: Başkent Üniv. Tıp Fakültesi Bahçelievler/Ankara
 
I. Nazmi Hoşal 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Ali Şefik 
 
Doğum Yeri: İstanbul 
 
Doğum Tarihi: 1930 
 
İkametgah Adresi: Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 06100 Hacettepe/Ankara
 
Sefa Kaya 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Hasan 
 
Doğum Yeri: Zonguldak 
 
Doğum Tarihi: 1940 
 
İkametgah Adresi: Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 06100 Hacettepe/Ankara
 
Oğuz Öğretmenoğlu 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Abdullah 
 
Doğum Yeri: Bolu
 
Doğum Tarihi: 1966 
 
İkametgah Adresi:  Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi KBB ABD 06100 Hacettepe/Ankara
 
T. Metin Önerci 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Mustafa 
 
Doğum Yeri: Mardin 
 
Doğum Tarihi: 1955 
 
İkametgah Adresi:  Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi KBB ABD 06100 Hacettepe/Ankara
 
Cafer Özdem 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Mehmet Ali 
 
Doğum Yeri: Bayındır . 
 
Doğum Tarihi: 1946 
 
İkametgah Adresi: Meşrutiyet Cad. 28/3 Kocatepe / Ankara
 
Teoman Şeşen 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı : İsmail 
 
Doğum Yeri: Artvin, Arhavi 
 
Doğum Tarihi: 1944 
 
İkametgah Adresi:  19 Mayıs Ünv. Tıp Fakültesi KBB ABD Samsun
 
Yücel Tanyeri 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Yusuf Besim 
 
Doğum Yeri: Besni 
 
Doğum Tarihi: 1946 
 
İkametgah Adresi:  19 Mayıs Ünv. Tıp Fakültesi KBB ABD Samsun
 
Taner Yılmaz 
 
Mesleği: Doktor 
 
Baba Adı: Latif 
 
Doğum Yeri: Gaziantep 
 
Doğum Tarihi: 1966 
 
İkametgah Adresi:  Elvankent konutları 91/6 Etimesgut/Ankara
 
 
Madde 8 – Türkiye Rinoloji Derneği’ne ancak “Kulak Burun Boğaz” uzmanı tıp doktorları  üye olabilirler. 
 
Üyeler, tüzükte gösterilen tüm organlarda görev alabilir; bu organlar için genel kurul toplantılarında yapılacak seçimlerde aday olabilirler. 
 
Her üye genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. Üyeler bu oy haklarını vekil veya aracı olmaksızın bizzat kullanırlar. 
 
Üyeler, eşit işlem görmek hakkına sahiptirler. Üyelerin unvanları, sosyal statüleri, ekonomik durumları, siyasi görüşleri, inançları ve cinsiyetleri dolayısıyla ayrımcılık hiçbir şartta yapılamaz. 
 
Üyeler, yazılı başvuruda bulunarak, her zaman dernek organlarından yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi isteme/bilgi edinme hakkına sahiptirler. Dernek organları, bu başvurulara makul sürede cevap verir. 
 
Üyeler yıllık olarak aidat öderler. Aidatın ödenme şekli ve zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir. Aidat miktarının belirlenmesi konusunda 20. madde hükümleri saklıdır.
 
Üyeler, derneğin amaçlarına ve amaçların gerçekleştirilmesi yönünde yapılan faaliyetlere karşı güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Aynı şekilde, derneğin düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle mükelleftirler.
 
Madde 9 – Yönetim Kurulu, herhangi bir meslekten, derneğin çalışma konu ve alanlarında, yüksek başarı sahibi, bilimsel anlamda önemli katkılarda bulunmuş olan kişileri onursal üye olarak seçebilir. 
 
Onursal üyeler, dernek üyelerinin sahip olduğu genel kurulda oy kullanma ve kurullarda görev alma, aday olma haklarına sahip değillerdir. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.
 
Madde 10 – Tüzüğün 8. maddesinin ilk fıkrasında aranan şartları sağlayanlar, gerekli belgeleri ekledikleri başvuru formu ile üye olmak için başvuruda bulunurlar. 
 
Yönetim Kurulu başvuruyu 30 günü aşmayacak şekilde ve ilk yönetim kurulu toplantısında ele alarak karara bağlar. Karar başvurucuya yazılı olarak bildirilir.
 
Yönetim Kurulu’nun onay kararı ile birlikte üyelik tesis edilmiş sayılır.
 
Madde 11 – Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği kendiliğinden sona erer ve üyenin kaydı üyelik defterinden Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir:
 
Dernek üyesinin mevzuata göre artık üye olmaya ehil olmaması veya ölümü,
 
Dernek üyesinin, üyelik için tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybetmesi,
 
Yönetim Kurulu’nun üyeliğin sona ermesini tespiti yönündeki kararı, hayatta olması kaydıyla kararın muhatabına, hayatta olmasına rağmen fiil ehliyetini kaybetmiş ise temsilcisine yazılı şekilde ve diğer dernek üyelerine uygun iletişim vasıtalarıyla duyurulur. 
 
Madde 12 – Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyesi dernek üyeliğinden ihraç edilir:
 
Dernek üyesinin geçmiş yıllara ilişkin aidatını, izleyen yılın ilk 3 ayı içerisinde noter vasıtasıyla gönderilecek ihtara rağmen ödememesi,
 
Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara aykırı davranması,
 
Dernek tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere zarar verecek faaliyetlerde bulunması, bu tür faaliyetler içinde yer alması ve desteklemesi, 
 
Dernek faaliyetlerinden mazeretsiz olarak kaçınılması ve üstlenilen görevlerin mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi,
 
Derneğin yetkili organlarının usulüne uygun verilmiş kararlarına aykırı hareket edilmesi,
 
Sayılan hallerin varlığının re’sen veya bildirim üzerine tespit edilmesi halinde Yönetim Kurulu, ilgili üyeden yazılı şekilde savunma ister ve savunmanın verilmemesi veya yeterli bulunmaması halinde üyelikten ihraç edileceğini bildirir. İlgili üye, bildirimi aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na yazılı savunmasını ulaştırır; yazılı savunma verilmemesi halinde savunma verilmemiş sayılır. 
 
Yönetim Kurulu, 15 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk toplantısında varsa üyenin savunmasını da dikkate alarak ihraç hakkında karar verir. Hakkında ihraç kararı verilen ilgilinin üyelik kaydı üyelik defterinden derhal silinir. İhraç kararı, üyeye yazılı şekilde bildirilir.
 
Madde 13 – Dernek üyelerinin 11. ve 12. maddeler dışında kalan veya bu maddelerde sayılan fiiler dışında kalan ancak meslek onuruna aykırı ve etik olmayan tavır ve davranışlarda bulunmaları halinde, Etik Kurul, re’sen veya Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine ilgili üye hakkında rapor hazırlar. 
 
Etik Kurulca hazırlanan rapor Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu Etik Kurul Raporu’nu dikkate alarak, raporun muhatabı üyeyi tedbiren özel çalışma gruplarından ve komitelerden azledebilir. Yönetim Kurulu, Etik Kurul Raporu’nun kendine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde, ilgili üyeye savunmasını 15 gün içinde sunması için, uygun vasıtalarla yazılı bildirimde bulunur.
 
Yönetim Kurulu, hakkında rapor düzenlenen üyenin ihraç edilmesi gerektiği yönünde bir karar alırsa, bu kararı ilk genel kurul toplantısının gündemine ekler. Üyenin ihracına ilişkin gündem maddesi, genel kurul toplantısında divan heyetinin ardından, ancak, dernek organlarının seçilmesine geçilmeden önce ele alınarak karara bağlanır. Bu gündem maddesi, Etik Kurul’un hazırladığı rapor ile ilgili üyenin savunması hazır bulunanlara okunmadan oylamaya geçilmez. 
 
İhraç kararı için genel kurul toplantısında hazır bulunanların oylarının salt çoğunluğu aranır. Genel Kurul’un ilgilinin ihracına karar vermesi halinde, üyelik sona erer ve genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üye defterinden ilgilinin kaydı silinir.  
 
Madde 14 – Türk Medeni Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca, yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, her üye istediği zaman dernek üyeliğinden çıkabilir. Bildirim, Yönetim Kurulu’na ulaştığında hüküm ve sonuç doğurur. 
 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bildirim üzerine, üyenin kaydının üyelik defterinden silinmesi yönünde karar alır. 
 
Madde 15 – Üyelik her ne şekilde sona ermiş olursa olsun, üyelik ilişkisinin sona ermesi, doğmuş olan aidat borçlarını ortadan kaldırmaz. Derneğin söz konusu borçları ilgiliden talep etme, ilgiliye karşı takip başlatma ve dava açma hakları saklıdır. 
 
Madde 16 – Derneğin organları aşağıda sıralanmıştır:
 
a) Genel Kurul,
 
b) Yönetim Kurulu,
 
 I) Çalışma Grupları,
 
 II) Görev Grupları,
 
 III) Özel Komiteler,
 
c) Denetleme Kurulu,
 
d) Danışma Kurulu,
 
e) Etik Kurul.
 
Madde 17 – Genel Kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul Dernek Yo¨netim Kurulu'nun c¸agˆrısı ile iki yılda bir Nisan ayı ic¸inde Dernegˆin merkezinin bulundugˆu ilde olagˆan olarak toplanır. Dernek Yo¨netim Kurulu gerekli go¨rdu¨gˆu¨nde olagˆan ve olagˆanu¨stu¨ genel kurul toplantılarını Dernegˆin gerc¸ekles¸tirdigˆi Ulusal Rinoloji Kongreleri sırasında Dernek Genel Merkezinin bulundugˆu il dıs¸ında da toplayabilir. Olağan genel kurul toplantısı için çağrıyı Yönetim Kurulu yapar. Çağrı toplantıdan en az 15 gün önce ve uygun vasıtalarla genel kurul toplantısına katılmaya ehil üyelere duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci genel kurul toplantısına ilişkin çağrı da metne dâhil edilir. 
 
Olağanüstü genel kurul toplantıları için çağrılar da Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun gerek görmesi halinde yahut üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu halinde, Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul toplantısı için çağrıda bulunmak zorundadır. Olağan genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin usuller, olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı için de geçerlidir.
 
 
Madde 18 – Genel Kurul, genel kurul toplantısına katılmaya ehil üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Genel Kurul, kararlarını hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla karar alır. Tüzük değişikliği ve işbu tüzükte düzenlenmiş diğer ayrıksı hallere ilişkin hükümler saklıdır. 
 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda katılan üyelerin yönetim ve denetleme kurul üye sayısının iki katından az olmamak kaydıyla çoğunluk aranmaz. Çoğunluk sağlanamamasından başkaca sebeplerle toplantı yapılamaması halinde, usulüne uygun çağrıyla iki ay içinde genel kurul toplantısı yapılır. 
 
Madde 19 – Genel kurul’a Yönetim Kurulu’nun hazırladığı toplantıya katılmaya ehil üyeleri gösteren listeye imza atılarak girilir. Üyelerin imza atarken kimlik bilgilerini kanıtlayan resmi bir belgeyi göstermeleri zorunludur.
 
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı yahut görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir başkan ve iki divan sekreterinden oluşacak divan heyeti seçilir. 
 
Toplantı tutanağının tutulmasından sorumlu olan divan heyeti, önceden belirlenmiş gündem maddelerini takip ederek toplantıyı yönetir. Tüzükte ivedilikle görüşüleceği belirlenmiş gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, divan heyeti Genel Kurul’a eklenmesi arzu edilen gündem maddesi olup olmadığını sorar. Hazır bulunanların onda birinin teklifiyle yeni gündem maddesi yahut maddeleri eklenebilir. 
 
Her bir üye genel kurul toplantılarında bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. 
 
Genel kurul sonuçları, yeni seçilmiş olan Yönetim Kurulu tarafından, mevzuatta öngörülmüş süre ve usule uygun olarak ilgili makam ve mercilere sunulur.
 
Madde 20 – Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
 
Dernek organlarını seçmek,
 
Dernek tüzüğünü değiştirilmek,
 
Etik Kurul’un hakkında rapor düzenlediği üyeler hakkında ihraç kararı vermek, 
 
Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun düzenledikleri raporları değerlendirmek ve bahsi geçen organları aklamak,
 
Derneğe ait taşınmazlar üzerinde satım, üst hakkı, ipotek, irtifak hakkı ve benzeri her türlü ayni tasarruflarda bulunma, derneğe yeni gayrimenkul iktisabı ve gayrimenkuller üzerinde mülkiyet dışında kalan ayni hakları edinme ve tapu siciline tesis ettirme hususlarında Dernek Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek, 
 
Derneğe üyeliğine giriş ve üye yıllık aidat tutarlarını belirlemek,
 
Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi için iktisadi işletme, vakıf ve her çeşit şirket kurulması veya her çeşit şirkete ortak olunması veya diğer tüzel kişiliklerin oluşturulması hususunda Dernek Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek,
 
Derneğin faaliyetlerine ilişkin karar almak, 
 
Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması yahut bağlı olduğu federasyonlardan ayrılması yönünde karar almak,
 
Yönetim Kurulu’nun derneğin kamu yararına dernek sayılması için gerekli girişimleri başlatması için karar almak. 
 
Madde 21 – Yönetim Kurulu, Türkiye Rinoloji Derneği’nin yürütme organıdır. Her genel kurul toplantısında iki yıllığına seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını genel kurul toplantısını takip eden bir hafta içerisinde gerçekleştirir ve aşağıda açıklanan görev taksimini yapar. 
 
Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter ve üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, görev bölüşümü yapabilir; ancak görev bölüşümü en fazla bir yıllığına yapılır.
 
Asil üyelerden birinin ölümü, fiil ehliyetinin kısıtlanması yahut her ne suretle olursa olsun dernek üyeliğinin sona ermesi hallerinde, genel kurul toplantısında en yüksek oyu almış olan yedek üye Yönetim Kurulu’nun asil üyesi haline gelir. Böyle bir durumda ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu tekrar görev bölüşümüne gidebilir.
 
Yönetim Kurulu, kararlarını üye sayısının salt çoğunluğuyla alır; karar verilebilmesi için her durumda 4 üyenin olumlu oyu gerekir. 
 
Yönetim Kurulu’nun kararları, Tüzüğün 18. maddesi uyarınca çağrı yapılarak toplanan Genel Kurul’ca iptal edilebilir.
 
Madde 22 – Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde üyeleri arasında görev bölüşümü yapar: 
 
Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim kurulu toplantılarına ve danışma kurulu toplantılarına başkanlık eder, alınan kararların fiiliyata geçirir ve yürütür. Tüzükte düzenlenmiş ayrıksı haller dışında, dernek kural olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir. 
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilmek şartıyla, Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın yokluğunda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, alınan kararların fiiliyata geçirir ve yürütür.
 
Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlamaktan ve ilgililerin imzasına sunmaktan, yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlanmasından ve dernek defterlerinin tutulmasından sorumludur.
 
Mali Sekreter: Derneğin gelir ve gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterini tutar. Derneğin vergisel ödevlerini başkan ile birlikte yerine getirir, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür. Harcamaları ve gelirleri düzenli olarak takip eder. Alındı belgelerini düzenlemek ile görevlidir. Dernek Yönetim Kurulu’nca her yıl için belirlenen üst sınır içinde kalmak kaydıyla 10 000 (onbin) TL’ye kadar olan harcamaları kendisi yahut dernek personelini görevlendirmek suretiyle yapar. Yönetim Kurulu, her yıl belirlenecek üst tutarı aşan harcamaların yapılmasını mali sekreterle birlikte bir ya da birden fazla yönetim kurulu üyesinin birlikte yapmasını karar altına alabilir.
 
Yukarıdaki sıfatlara tanınan görev ve yetkiler haricinde, tüzükte düzenlenmemiş görev ve yetkiler için Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya birkaçını müstakil yahut birlikte görevli ve/veya yetkili kılabilir. 
 
 
Madde 23 – Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır: 
 
Derneği temsil etmek, gerektiğinde sınırlarını belirlemek kaydıyla dernek üyelerini yahut üçüncü kişileri derneğin temsili hususunda yetkilendirmek, 
 
Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak ve bu kararların uygulanması için yönergeler çıkarmak, tedbirler almak, Danışma Kurulu’nun önerilerini tartışmak,
 
Derneğin işbu tüzükte yer alan amaçlarını gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmak, tüzükte Yönetim Kurulu’na bağlı olduğu belirtilen çalışma gruplarını, görev gruplarını ve komiteleri tayin etmek ve bunların çalışma esasları ile konularını yönergeleriyle belirlemek, 
 
Üyeler arasında bağları güçlendirici ve üyelerin gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve bilimsel toplantılar tertiplemek, 
 
Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak ve bunları uygulamak, 
 
Genel Kurul’a sunulacak önerileri hazırlamak,
 
Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurul onayına sunmak, 
 
Yönetim Kurulu’nun kararıyla yayınlanacak eserleri ve araştırmaları mali olarak desteklemek, yurtdışı ve yurtiçi etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,
 
Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gerçek ve tüzel kişi ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek, 
 
Bütçe fasılları arasında zorunluluk hallerinde değişiklikler yapmak, artan gelirleri gerekli fasıllara eklemek, 
 
Derneğin amaçları doğrultusunda, Genel Kurul’da alınacak karar ile kurulacak tedavi hizmeti ve eğitim hizmeti sunan tesis veya tesisleri işletmek,
 
Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 
İşbu tüzükte sayılan her türlü görevi ifa etmek,
 
Bu hükümde sayılmayan ve fakat dernek amaçları için gerekli olan her türlü kararı almak.
 
Madde 24 – Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’na öneriler sunar ve çalışma ve görev grupları hariç olmak üzere işbu tüzükte sayılan kurul ve komitelerden seçilecek birer üyeden ve önceki dönemlerde görev alan Türkiye Rinoloji Derneği Başkanları ve Ulusal Rinoloji Kongre Başkanlarından ve mevcut yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Bu üyelerin belirlenmesinde, her bir kurulun ve komitenin kendi içerisinde yapacakları seçim esas alınır.
 
Danışma kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya İkinci Başkanı başkanlık eder. 
 
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun belli konular hakkında istedikleri hariç olmak üzere, en az yılda  bir toplanarak önerilerini karar olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Bu rutin faaliyetin yanında, Yönetim Kurulu Danışma Kurulu’ndan belirli bir konu hakkında öneri isteyebilir. 
 
Madde 25 – Denetleme Kurulu, genel kurul toplantısında 2 yıllığına seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını seçimi takip eden hafta içerisinde gerçekleştirerek bir başkan seçer. Denetleme Kurulu Başkanı toplantılara başkanlık eder. 
 
Denetleme Kurulu, yılda bir Yönetim Kurulu’nun her türlü tasarruf ve kararlarına ilişkin görüş içeren bir rapor hazırlayarak tüm dernek üyelerini uygun vasıtalar ile bilgilendirir. Denetleme Kurulu, hazırlayacağı raporlar için uzman kişi ve kuruluşlardan destek alabilir. Genel kurul toplantısında yönetim ve denetleme kurullarının ibrasından önce geçmiş döneme ilişkin Denetleme Kurulu’nun raporları okunmak zorundadır.
 
Denetleme Kurulu, denetim esnasında fark edeceği ciddi bir hukuksuzluk veya usulsüzlük karşısında genel kurul çağrısında bulunmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunur. Yönetim Kurulu, mevzuata uygun şekilde genel kurul çağrısını gerçekleştirmek zorundadır.
 
Madde 26 – Etik Kurul, Yönetim Kurulunca iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurulun asil üyeleri, seçilmeleri sonrasında ilk toplantıyı gerçekleştirerek, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.
 
Başkan kurul toplantılarını yönetir. Sekreter ilgili yazışmaları yürütür ve toplantıların gündemini belirler. 
 
Etik Kurul’un varlık sebebi meslek onurunun korunmasıdır. Bu sebeple, Dernek üyelerinin 11. ve 12. maddeler dışında kalan veya bu maddelerde sayılan fiiller dışında kalan ancak meslek onuruna aykırı ve etik olmayan tavır ve davranışlarda bulunduğunu öğrendiği üye veya üyeler hakkında re’sen veya Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine ilgili üye hakkında  rapor hazırlar. Etik Kurul, bu raporu hazırlarken ilgili üyeyi davet ederek dinleyebilir; üye hakkında rapor yazılmasına gerek olmadığı yönünde de karar verebilir. 
 
Madde 27 – Tüzükte öngörülmüş dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulur. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan çalışma grupları; belirlenen alanlara ilgi duyan üyeleri bir araya getirir, bu üyeler arasında iletişimi sağlar ve geliştirir, alanlarına ilişkin bilimsel bilgilerin toplamasını, yorumlanmasını ve yayılmasını sağlar, ilgili oldukları alana ilişkin araştırmalarda, uygun hasta bakımında ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi görür. Çalışma gruplarının oluşturulmasına ilişkin esaslar, görev alanları ve çalışma biçimleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
 
Madde 28 – Görev grupları, tüzükte öngörülmüş dernek amaçlarını gerçekleştirilmek adına dernek çalışmalarının yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından belirli bir konu ve sınırlı bir süre için oluşturulan, görev tamamlandığında veya süresi dolduğunda kendiliğinden varlığı sona eren, en az üç üyeden oluşan gruplardır.
 
Madde 29 – Tüzükte öngörülen amaçları gerçekleştirmek için gerekli faaliyet ve görevler için Yönetim Kurulu tarafından sürekli veya belirli süreli komiteler kurulabilir. Komiteler en az üç üyeden oluşur ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye komiteye başkanlık eder.
 
İşbu tüzükte sayılmış olan sürekli komitelere ek olarak Yönetim Kurulu tarafından farklı faaliyet ve görevler için de belirli süreli komiteler kurulabilir. Komitelerin kurulmasına ve işleyişine ilişkin ayrıntılar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
 
Basın - Yayın Komitesi: Dernek tarafından yayınlanan bilimsel periyodik yayınların ve diğer yayınların hedeflerini belirler, planlamasını yapar. Komite başkanı olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyesi dernek tarafından çıkarılacak periyodik yayınlarının 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na beyanname vererek bildirimde bulunmakla, yayının çıkan her nüshasını alındı belgesi mukabilinde Cumhuriyet Savcılığına göndermekle ve her yıl en az bir kere Yönetim Kurulu’na rapor vermekle yükümlüdür. 
 
Bilimsel komite: Türkiye Rinoloji Derneği Yıllık Kongreleri başta olmak üzere dernek adına yapılan tüm bilimsel etkinliklerin programlarını oluşturmak, planlamasını yapmak, standardizasyonunu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmakla yükümlüdür.
 
Kongre Komitesi: Türkiye Rinoloji Derneği Yıllık Kongreleri’ne, tüm bilimsel etkinliklere ilişkin bilimsel komite tarafından belirlenen program dahilinde organizasyonuna ilişkin yer, tarih ve ana politikaları belirlemek ve mali kaynak sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmek ve organizasyonu herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 
Eğitim Komitesi: Burun, paranazal sinüs, nazofarinks, kafa tabanı ve üst solunum yolları hastalıklarına ve alerjilerine ilişkin kurslar, seminerler, kış okulları ve diğer tüm tıp eğitimine ilişkin etkinliklerini planlamak ve etkinliklerin organizasyonunu yapmakla yükümlüdür. Belirtilen hastalıklara ilişkin lisans ve lisansüstü eğitimin planlanmasından, standardizasyonunun sağlanmasından, stratejilerinin belirlenmesinden, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinden, eğitim materyallerinin üretiminden ve hasta ve kamuoyu eğitiminden sorumludur.
 
Planlama ve İletişim Komitesi: Derneğin tüm etkinliklerinin gözden geçirilmesi, uzun vadede dernek amaçlarının sağlanması adına etkinliklerin geliştirilmesi ve çalışma komiteleri ile çalışma grupları arasında iletişimin sağlaması konularında Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.  
 
Madde 30 – Türkiye Rinoloji Derneği’nin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:
 
Üyelerden toplanan yıllık aidatları ile giriş aidatları,
 
Toplantı, balo, eğlence, gezi ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetlerin giderleri düşüldükten sonra kalan tutarlar,
 
Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden elde edilen gelirler,
 
Bağışlar ve bu statüdeki her türlü yardım,
 
Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler, 
 
Diğer gelirler.
 
Madde 31 – Tüzüğün23. Maddesinde esasları belirlenen çerçevede yapılan harcamalar, yapılmalarını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında Mali Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nun harcamanın uygun bulunmasına yönelik kararında harcama miktarının ve dayanağı kararına yer verilmesi zorunludur. 
 
Madde 32 – Dernek gelirlerinin alındı belgesi ile toplanması ve giderlerin harcama belgesi ile yapılması esastır. Bankalar aracılığıyla yapılan işlemlerde, banka tarafından düzenlenen dekont ve benzeri evraklar alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerini toplamakla kural olarak Mali Sekreter görevli olup Yönetim Kurulu’nun başka bir üyesini görevlendirme yetkisi saklıdır. 
 
Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi, alındı belgelerinin basımı, şekli, onaylanması, kullanımı ve dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar ile derneğin tutmakla mükellef olduğu defter ve kayıtlara ilişkin usuller ilgili mevzuata göre belirlenir ve gerçekleştirilir.
 
Madde 33 – Yönetim Kurulu, derneğin paralarını bir banka hesabında bulundurur. Yönetim Kurulu, Mali Sekreter dışında veya mali sekreterle birlikte bir başka üyesini para çekme ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için yetkilendirme hakkı saklıdır.
 
Madde 34 – Derneğin borçlanmasını gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından borçlanma için yetkilendirilmesi gerekmektedir. Genel Kurul’un borçlanmaya ilişkin kararında borçlanmanın biçimi ve miktarı belirtilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararındaki biçim ve miktar ile bağlıdır. 
 
Madde 35 – İşbu tüzük, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantısında hazır olanların üçte ikisinin oyu gerekmektedir. 
 
Madde 36 – Derneğin feshi ile ilgili mevzuatta belirtilen fesih halleri dışında, fesih kararı ancak Genel Kurulca alınabilir. Genel Kurul, fesih kararını ancak üyelerin tamamının üçte ikisinin oyu ile alabilir. Derneğin feshine ilişkin alınacak genel kurul kararında, derneğin tasfiyesine ilişkin işlemler ile tasfiye sonucunda kalan aktiflerin teşkil edeceği malvarlığının işbu tüzükte belirtilen amaçlara benzer amaçlara sahip bir derneğe, vakfa yahut kuruma devredileceği hususu yer alır.
 
Madde 37 – Derneğin tüm organları yazışma ve etkinliklerinde, Yönetim Kurulu’nun belirlediği dernek amblemini, logosunu ve antetli kağıt örneklerini kullanır. Yönetim Kurulu’nun yazışmalarda ve etkinliklerde uyulmasına yönelik standartları bir yönerge ile belirleme yetkisi saklıdır. 
 
Madde 38 – İşbu tüzükte düzenlenmemiş durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.