TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ PROF.DR. METİN ÖNERCİ BİLİM ÖDÜLÜ

TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ PROF.DR. METİN ÖNERCİ BİLİM ÖDÜLÜ
  • 28/Nisan/2019

TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ

PROF.DR. METİN ÖNERCİ BİLİM ÖDÜLÜ

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türk Rinoloji Derneği Prof. Dr. Metin Önerci Bilim ödülünün verilmesine yönelik çalışma esas ve usullerinin, Türk Rinoloji Derneği Tüzüğü çerçevesinde belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Türk Rinoloji Derneği tüzüğü Madde 4,

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) TRD: Türk Rinoloji Derneği

b) YK; Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu

c) Ödül Yılı: Ödülün verileceği yılı tanımlar, 2019 yılı ilk ödül yılıdır.

ç) Ödül: Prof. Dr. Metin Önerci Bilim ödülü

d) MeSH: Medical Subject Headings 

e) Anahtar Kelime; MeSH ağacına göre her yıl belirlenen taramada kullanılacak kelimeleri

f) Yayın yılı: Ödül yılı için belirlenecek yayının yılını tanımlar. Ödül verilecek yıldan 3 sayısı çıkarılarak bulunan yıldır. Ödül yılı 2019 için yayın yılı 2016’dır.

g) Yayın skoru: Yayın yılında taranacak yayınların yayınlandığı derginin o yıl aralık ayı itibari ile impact puanının, yine o yayının ödül yılı 01 Ocak öncesinde almış olduğu toplam atıf sayısı ile çarpımı.

h) Rinoloji: TUKMOS-KBB başlığı altına Rinoloji alanında yer alan öğrenme konularını kapsayan ilgi alanı.

TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ

PROF.DR. METİN ÖNERCİ BİLİM ÖDÜLÜ

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

 

 

ı) Atıf puanı: Tarama sonrası elde edilen yayınların scopus’ da yer alan ödül yılı ocak ayı öncesi toplam atıf sayısı.

i) Ödüle aday yayınlar: Yayın skoru bakımından ilk 10’ a giren yayınlar.

j) Pub Med: yayın arama arayüzü.

k) Sekreter: TRD tarafından ödül değerlendirme tarafından görevlendirilen YK üyesi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüle Aday Yayınların Belirlenmesi Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Tarama için Pub Med kullanılır

(2) Tarama için “otorhinolaryngology Turkey” anahtar kelimesi kullanılır. Çıkan sonuçlardan sadece yayın yılına ait olanların özetleri incelenmek üzere kaydedilir.

 (3) Elde edilen özetler sıralanır. Olgu sunumları, derleme ve rinoloji dışındaki yayınlar değerlendirme dışında bırakılır.

(4) Sekreter tarafından hangi alanda olduğuna karar verilemeyen özetler değerlendirme kuruluna sunularak oylama yapılması sağlanır. Oylama sonucunda çoğunluk kararına uyulur.

(5) Yayının ödüle uygun olarak değerlendirilmesi için ilk isim T.C. vatandaşı olmalı ve yayını yaptığı kurum Türkiye’ de yer alan KBB Hastalıkları uzmanlık eğitimi veren veya hizmeti sunan bir kurum olmalıdır. Bu özellikte olmayan çalışmalar değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Bu şekilde özetleri sıralanan yayınların yayın skorları hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda ilk 10’ a giren yayınlar ödül için değerlendirmeye alınır.

MADDE 5 – (1) İlk değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren yayınlar değerlendirme kılavuzu ile beraber YK üyelerine gönderilir. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 5 yayın belirlenir.

(2) İlk 5’ giren yayınlar YK bir araya gelmesi veya sanal toplantı ortamında değerlendirilerek ödülü alacak yayın belirlenir.

TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ

PROF.DR. METİN ÖNERCİ BİLİM ÖDÜLÜ

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

 

 

(3) Ödülün verileceği güne kadar ödül alan yayın duyurusu yapılmaz.

Ödülün Verilmesi

MADDE 6 – (1) YK tarafından aksi bir kara alınmadığı sürece Ödül yılı Ulusal Rinoloji Toplantısı açılış oturumunda ödül yayın sahibine iletilir.

(2) Ödül sahibi YK tarafından masrafları karşılanmak koşulu ile Ulusal Rinoloji Kongresine davet edilir.

(3) Ödül miktarı her yıl YK tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Türk Rinoloji Derneği YK’nın onayı ile yürürlüğe konulur.

(2)  Türk Rinoloji Derneği YK tarafından alınan yazılı karar doğrultutusnda tescil ve resmî web sayfasında ilan edilir.

(3) YK önceden ilan etmek sureti ile gerekli değişiklikleri yapabilir.

 

 Yönergenin yürürlüğü

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge, Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu 15 Nisan 2019 tarih ve 148 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, 16 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girer.